Prace Orientalistyczne
(seria)
 
T. 1
Žamāl ad-Dīn, Abū Muhammad 'Abdullāh at-Turkī
Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego : Bulgat al-muštāq fī lugat at-Turk wa-l- Qifzāq . Cz. 2, Verba (= Vocabulaire arabe-kiptchak de l'époque de l'État Mamelouk : Bulgat al-muštāq fī lugat at-Turk wa-l- Qifzāq . 2-ème p., Le verbe ) / [Žamāl ad-Dīn, Abū Muhammad 'Abdullāh at-Turkī] ; [oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; [red. nacz. t. 1: Marian Lewicki] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

T. 2
Lewicki, Tadeusz
Polska i kraje sąsiednie w świetle "Księgi Rogera", geografa arabskiego z XII w. al-Idrīsī'ego . Cz. 2 (= La Pologne et les pays voisins dans le "Livre de Roger" de al-Idrīsī, géographe arabe du XIIe siècle . 2ème p.) / Tadeusz Lewicki ; [red. nacz. t. 2: Ananiasz Zajączkowski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

T. 3
Dębnicki, Aleksy
The "Chu-shu-chi-nien" as a source to the social history of the ancient China (= "Czu-szu-ki-nien" jako źródło do historii społecznej Chin starożytnych ) / Aleksy Dębnicki ; [red. nacz. t. 3: Witold Jabłoński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.

T. 4
Lewicki, Tadeusz
Études ibādites nord-africaines . P. 1, Tasmiya šuyūh Ğabal Nafūsa wa-qurāhum : liste anonyme des šayhs ibādites et des localités du Ğabal Nafūsa contenue dans le "Siyar al-mašā'ih" (VIe=XIIe s.) : texte arabe avec introduction, commentaire et index (= Studia ibādyckie północno-afrykańskie. Cz. 1, Tasmiya šuyūh Ğabal Nafūsa wa-qurāhum : anonimowa lista wybitnych osobistości ibādyckich i miejscowości Ğabal Nafūsa zawartych w "Siyar al-mašā'ih" (VI=XII w.) : tekst arabski ze wstępem, komentarzem i indeksem ) / Tadeusz Lewicki ; [red. nacz. t. 4: Ananiasz Zajączkowski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.

T. 5
Пильшикова, Нина
Глагольная система языка хауса : о соотношении категорий вида и времени (= System czasownikowy języka hausa : stosunki między kategoriami aspektu i czasu ) / Нина Пильшикова ; [red. nacz. t. 5: Stefan Strelcyn] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.

T. 6
Kutb
Najstarsza wersja turecka Husräv u Šīrīn Qutba . Cz. 1, Tekst (= La plus ancienne version turque du Husräv u Šīrīn de Qutb . 1ère p., Texte ). / [wyd.] Ananiasz Zajączkowski ; [red. nacz. t. 6: Aleksander Dubiński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

T. 7
Žamāl ad-Dīn, Abū Muhammad 'Abdullāh at-Turkī
Vocabulaire arabe-kiptchak de l'époque de l'État Mamelouk : Bulgat al-muštāq fī lugat at-Turk wa-l-Qifzāq . P. 1, Le nom (= Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego : Bulgat al-muštāq fī lugat at-Turk wa-l-Qifzāq . Cz. 1, Nomina / [Žamāl ad-Dīn, Abū Muhammad 'Abdullāh at-Turkī] ; [oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

T. 8
Kutb
Najstarsza wersja turecka Husräv u Šīrīn Qutba . Cz. 2, Facsimile (= La plus ancienne version turque du Husräv u Šīrīn de Qutb . 2ème p., Fac-similé ) / [wyd.] Ananiasz Zajączkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

T. 9
Zajączkowski, Ananiasz
Najstarsza wersja turecka Husräv u Šīrīn Qutba . Cz. 3, Słownik (= La plus ancienne version turque du Husräv u Šīrīn de Qutb . 3ème p., Vocabulaire ) / Ananiasz Zajączkowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Orientalistyczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.

T. 10
Kałużyński, Stanisław
Mongolische Elemente in der jakutischen Sprache (= Mongolskie elementy w języku jakuckim ) / Stanisław Kałużyński ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.

T. 11
Szymański, Edward
Le probleme de l'independance de la Tunisie après la Seconde Guerre mondiale (= Problem niepodległości Tunezji po II wojnie światowej ) / Edward Szymański ; Zakład Orientalistyki Polskiej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.

T. 12
Zajączkowski, Ananiasz
Le traité arabe Mukaddima d'Abou-l-Lait as-Samarkandī en version mamelouk-kiptchak (= Traktat arabski Mukaddima Abou-l-Lait'a as-Samarkandī w wersji mamelucko-kipczackiej : (MS. Istanbul, Aya Sofya 1451) ) / Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.

T. 13
Zajączkowski, Ananiasz
Poemat irański Husrev-u Šīrīn w wersji osmańsko-tureckiej Šeyhī : (MS. Paris, Bibliothèque Nationale, A. F. Turc 322) (= Le poème iranien Husrev-u Šīrīn en version turque-osmanlie de Šeyhī : (MS. Paris, Bibliothèque Nationale, A. F. Turc 322) ) / Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.

T. 14
Strelcyn, Stefan
Médecine et plantes d'Éthiopie : les traités médicaux éthiopiens (= Medycyna i zioła etiopskie : etiopskie traktaty medyczne) / Stefan Strelcyn ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

T. 15
Turecka wersja Šāh-nāme z Egiptu Mameluckiego (= La version en turc du Šāh-nāme de l'Égypte Mamelouk ) / [oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

T. 16
Zajączkowski, Ananiasz
La chronique des Steppes Kiptchak Tevārīh-i Dešt-i Qipčaq du XVIIe siècle (Ms. Istanbul, Topkapi Sarayi, B. 289) : édition critique avec la traduction française du XVIIIe siècle (Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, Turcs, S. 874) (= Kronika stepów kipczackich Tevārīh-i Dešt-i Qipčaq z XVII wieku (Ms. Istanbul, Topkapi Sarayi, B. 289) : wydanie krytyczne wraz z XVIII-wiecznym przekładem francuskim (Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, Turcs, S. 874) ) / Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

T. 17
Künstler, Mieczysław Jerzy
Les formations adverbiales à quasi-suffixe en chinois archaïque et dans la langue de l'époque Han (= Pseudosufiksalne formacje przysłówkowe w chińskim języku archaicznym i języku okresu Han ) / Mieczysław Jerzy Künstler ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

T. 18
Poezje stroficzne ‘Āšïk-Paša : (materiały do studiów nad wersyfikacją turecką) (= Les poésies strofiques d'‘Āšïk-Paša : (materiaux pour servir à l'étude de la versification turque) ) / [wyd.] Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.

T. 19
Sto sentencyj i apoftegmatów arabskich kalifa ‘Alī'ego w parafrazie mamelucko-tureckiej : (Ms. Istanbul, Topkapi, B. 122) (= Cent sentences et apophtegmes arabes du khalife ‘Alī avec une paraphrase mamelouk-turque : (Ms. Istanbul, Topkapi, B. 122) ) / [oprac.] Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

T. 20
Mantel-Niećko, Joanna
Les verbes de type A/B-C en amharique : analyse sémantique comparée (= Czasowniki typu A/B-C w języku amharskim : analiza semantyczno-porównawcza ) / Joanna Mantel-Niećko ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

T. 21
Zajączkowski, Ananiasz
Le traité iranien de l'art militaire Ādāb al-harb wa-š-šağā'a du XIII-e siècle : introduction et edition en fac-similé (MS. British Museum, Londres) (= Traktat irański o sztuce wojennej Ādāb al-harb wa-š-šağā'a z XIII wieku : wstęp i wydanie faksymile (MS. British Museum, Londyn) ) / Ananiasz Zajączkowski ; Zakład Orientalistyki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

T. 22
Lewicki, Tadeusz
Études maghrébines et soudanaises (= Studia nad Maghrebem i Sudanem ). 1 / Tadeusz Lewicki ; [red. nauk.: Witold Tyloch] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1976.

T. 23
Mrozek, Bogusław
Indie, Pakistan, Bangladesz : studia historyczno-polityczne (= India, Pakistan, Bangladesh : a historical and political study ) / Bogusław Mrozek ; [red. nauk.: Witold Tyloch] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.

T. 24
Problemy społeczno-gospodarcze i kulturowe krajów pozaeuropejskich . T. 1 (= The social, economical and cultural problems of non-European countries . Vol. 1) : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Szymańskiego ; [red. nauk. Witold Tyloch] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

T. 25
Kałużyński, Stanisław
Die Sprache des mandschurischen Stammes Sibe aus der Gegend von Kuldscha . 1. Bd., 1. F. Muromskis Sibenische Texte . 2. Wörterverzeichnis (= Język mandżurskiego plemienia Sibe z okolic Kuldży . T. 1, 1. Sybińskie teksty F. Muromskiego . 2. Słownik ) / Stanisław Kałużyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.

T. 26
Tyloch, Witold
Odkrycia w Ugarit a Stary Testament (= Discoveries at Ugarit and the Old Testament ) / Witold Tyloch ; [red. nauk.: Tadeusz Lewicki] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.

T. 27
Lewicki, Tadeusz
Études maghrébines et soudanaises (= Studia nad Maghrebem i Sudanem ). 2 / Tadeusz Lewicki ; [red. nauk.: Witold Tyloch] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1983.

T. 28
Machut-Mendecka, Ewa
Współczesny dramat egipski lat 1870-1975 (= Egyptian contemporary drama 1870-1975 ) / Ewa Machut-Mendecka ; [red. nauk.: Stanisław Kałużyński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

T. 29
Oriental studies in the sixty years of independent Poland (= Nauki orientalistyczne w sześćdziesięcioleciu niepodległej Polski (1918-1978) : praca zbiorowa) / ed. by Witold Tyloch ; [red. nauk. Witold Tyloch] ; Polish Academy of Sciences. Committee for Oriental Studies.
Warsaw : Polish Scientific Publishers, 1983.

T. 30
Zduń, Genowefa
Materiaux pour l'étude de la culture chinoise du moyen age : Le Lo-yang k'ie lan ki (= Materiały do studiów kultury chińskiej w czasach średniowiecza : Lo-yang k'ie lan ki ) / Genowefa Zduń [red. nauk.: Mieczysław J. Künstler] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1982.

T. 31
Parzymies, Anna
Anthroponymie algérienne : noms de famille modernes d'origine turque (= Antroponimia algierska : współczesne nazwiska algierskie pochodzenia tureckiego ) / Anna Parzymies ; [red. nauk. Tadeusz Lewicki] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1985.

T. 32
Chmielowska, Danuta
La femme turque dans l'oeuvre de Nābī, Vehbī et Vāsif (= Kobieta turecka w twórczości Nābī'ego, Vehbī'ego i Vāsifa ) / Danuta Chmielowska ; [red. nauk. Witold Tyloch ; tł. Maria Wróblewska] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1986.

T. 33

Kowalska Maria
Ukraina w połowie XVII wieku w relacji arabskiego podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo : wstęp, przekład i komentarz (= Ukraine in the middle of 17th century, an account by Būlus ibn Makāriyūs al-Halabī, an Arab traveller : introduction, translation and commentary ) / Maria Kowalska ; [red. nauk. Tadeusz Lewicki] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

T. 34
Pomorska, Irena
Les flabellifères à la droite du roi en Égypte ancienne (= Nosiciele wachlarza po prawicy króla w starożytnym Egipcie) / Irena Pomorska ; [red. nauk. Witold Tyloch] ; Académie Polonaise des Sciences. Comité des Études Orientales.
Varsovie : Éditions Scientifiques de Pologne, 1987.

T. 35
Tryjarski, Edward
Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń (= Funeral customs of the Turkic peoples against a background of their beliefs ) / Edward Tryjarski ; [red. nauk. Jerzy Tulisow ; indeksy oprac. Lidia Wiśniakowska i Jerzy Tulisow] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.

T. 36
The Zabarma conquest of North-West Ghana and Upper Volta : a Hausa narrative "Histories of Samory and Babatu and others" by Mallam Abu (= Podboje ludu Zabarma w północno-zachodniej Ghanie i w Górnej Wolcie : rękopis hausański "Historie Samoriego, Babatu i innych" pióra Mallama Abu ) / [wyd.] Stanisław Piłaszewicz ; Polish Academy of Sciences. Committee for Oriental Studies.
Warsaw : PWN - Polish Scientific Publ., 1992.

T. 37
Jurewicz, Joanna
O imionach i kształtach Jednego : monizm indyjskiej filozofii Tradycji (= On names and forms of The One : monism of the Indian philosophy of Tradition ) / Joanna Jurewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

T. 38
Piłaszewicz, Stanisław
Potęga Księgi i Miecza Prawdy : religia, cywilizacja i kultura islamu w Afryce Zachodniej (= Power of the Koran and Might of the Sword of Truth : religion, civilization and culture of Islam in West Africa ) / Stanisław Piłaszewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

T. 39
Kowalski, Tadeusz
Arabica et islamica : studia z dziejów islamu i kultury arabskiej (= Arabica et islamica : studies on the history of Islamic and Arabic culture ) / Tadeusz Kowalski ; wybór, wstęp i oprac. Marek M. Dziekan ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.

T. 40
Künstler, Mieczysław Jerzy
Selected papers in Chinese linguistics / Mieczysław Jerzy Künstler ; [ed. of the volume Alfred F. Majewicz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Poznań : Wydawnictwo Oficyna, 2005.

T. 41
Wei-Ching Wu
Zhuangzi's Liberated Journey of transcending life and death : research of Zhuangzi's view on life and death and his idea of the Liberated Journey : studies ) / Wei-Ching Wu ; [ed. of the Volume Alfred F. Majewicz] ; Polish Academy of Sciences. Committee for Oriental Studies.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2006.
 
T. 42
Chmielewski, Janusz
Language and logic in ancient China : collected papers on the Chinese language and logic / Janusz Chmielewski ; ed. by Marek Mejor ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych, 2009.
 
T. 43
Tryjarski, Edward
Armeno-Kipchak studies : collected papers / Edward Tryjarski ; ed. by Marek Mejor, Agata Bareja-Starzyńska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017.
 
T. 44
Challenges of Interdisciplinary and Multidisciplinary Approach. New Horizons in Oriental Studiesed. by A. Bareja-Starzyńska; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021.
 
T. 45
Oriental Studies: Global and Local Perspectives, ed. by A. Bareja-Starzyńska; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Orientalistycznych.
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2022.