Konferencja naukowa
„Polska – Orient w epoce nowożytnej”
23 października 2009 r.
w budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, sala 201
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

Program

• 8.45-9.00 – otwarcie obrad i powitanie uczestników – dr Dariusz Milewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Historycznych UKSW
• 9.00-9.30 - Mołdawia w stosunkach międzynarodowych w końcu XVI i na początku XVII wieku - dr Valentin Constantinov (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Mołdawia)
• 9.30-10.00 - Czy poddani Zygmunta III zaciągali się do armii tureckiej na początku XVII wieku? - dr Dariusz Skorupa (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie)
• 10.00-10.30 - Cossackdom in the Ottoman Sources in the First Half of the 17th Century - mgr Gáspár Katkó (Eötvös Loránd University, Budapest, Węgry)
• 10.30-11.00 - przerwa na kawę
• 11.00-11.30 - Wyjście hetmanów koronnych z niewoli tatarskiej w 1650 r. - dr Dariusz Milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
• 11.30-12.00 - Czynnik tatarski w polityce Iwana Wyhowskiego - dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski)
• 12.00-12.30 - Wpływ Orientu na społeczeństwo szlacheckiej Rzeczypospolitej w kontekście kampanii wiedeńskiej 1683 r. – prof. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)
• 12.30-13.00 - Po konie i kaftany. Przyczynek do opisu ceremonialno – majątkowego aspektu poselstw do Wysokiej Porty - mgr Jacek Kobus (Warszawa)
• 13.00-14.30 – obiad
• 14.30-15.00 – Orient w „Kronice” Stefana Ranatowicza ¬– ks. prof. Kazimierz Łatak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
• 15.00-15.30 – Relacje między Polską a Ziemią Świętą w XVI-XVIII w. - dr Przemysław Nowogórski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
• 15.30-16.00 – Wybrani świeccy podróżnicy polscy w świecie muzułmańskim XVIII wieku a prawosławni podróżnicy arabscy w Europie i Ameryce Łacińskiej – zarys duchowości oraz hierarchii zainteresowań poznawczych w spotkaniu z „innym światem” - dr Michał Nowak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
• 16.00-16.30 – Tatarzy w służbie króla pruskiego pod koniec XVIII wieku - dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
• 16.30-18.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji