Przekształcenie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

w Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

UCHWAŁA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 332

z dnia 23 stycznia 2008

w sprawie przekształcenia Instytutu Orientalistycznego w Wydział Orientalistyczny

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 ze zm.), w związku z § 13, § 15, § 16 Statutu UW oraz Uchwałą Rady Instytutu Orientalistycznego z dnia 27 marca 2007 r., Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje: 23 stycznia 2008

§1

Przekształca się Instytut Orientalistyczny w Wydział Orientalistyczny, w rozumieniu § 15 Statutu UW.

§2

Zatwierdza się Regulamin Wydziału Orientalistycznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Użyte, w niżej wymienionych uchwałach Senatu UW, w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Instytut Orientalistyczny" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Wydział Orientalistyczny":

1) w załącznikach nr 1, 2 i 3 do Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009 (Monitor UW z 2007 r. Nr 5A, poz. 249);

2) w załączniku do Uchwały nr 313 Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 217 Senatu UW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2008/2009 (Monitor UW z 2007 r. Nr 10A, poz. 391).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że:

1. obecne organy kolegialne i jednoosobowe Instytutu Orientalistycznego przekształcają się w organy kolegialne i jednoosobowe Wydziału Orientalistycznego i działają w dotychczasowym składzie do upływu ich kadencji;

2. organy wyborcze Instytutu Orientalistycznego stają się w organami wyborczymi Wydziału Orientalistycznego i kontynuują swoją działalność w dotychczasowym składzie;

3. dostosowanie wewnętrznych dokumentów Instytutu Orientalistycznego, w tym zasad studiowania, nastąpi do dnia 30 czerwca 2008 r.;

4. dyplomy ukończenia studiów w Wydziale Orientalistycznym wydawane będą od dnia 1 października 2008 r. osobom, które ukończyły studia po tym dniu.